PhDr. Walter Bartoš
Předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovy
Parlament ČR
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

14.7. 2003

Věc: Podnět k nápravě porušování dětských práv ve školách
(informace o případech perzekučního chování vůči obětem šikanování ze strany
vedení školy a kontrolních orgánů)

Vážený pane předsedo, vážení členové výboru,

obracíme se na Vás se žádostí o pomoc ve věci nápravy porušování dětských práv ve školách. Jedná se o problém, který je doposud zcela neošetřen a vytrvale uniká naší pozornosti. Je to mechanismus, který strhává některé ředitele v důsledku obranné reakce a neschopnosti případ řešit k útočnému perzekučnímu jednání vůči obětem šikanování a jejich rodičům. Následkem je další traumatizace dětí a jejich blízkých. Není neobvyklé, že v takovýchto případech oběti končí na psychiatrii, a známe případy, kdy je dítě invalidizováno. (Např. student posledního ročníku gymnázia je hospitalizován, zatímco jeho trýznitelé v pohodě studují na vysoké škole. Přitom týraný chlapec byl všestranně talentovaný a měl výborný prospěch.) V poslední době má Společenství proti šikaně zmapováno cca 50 případů, kdy se dítě a jeho rodiče nedovolali spravedlnosti a nápravy.

Tragedie je, že kontrolní orgány z různých důvodů většinou zcela selhávají. Nezřídka situaci svou odbornou nepřipraveností ještě zhorší. Podrobněji se s tímto mechanismem seznámíte v článcích Perzekuce vůči obětem šikanování (PŘÍLOHA 1 ) a Potlačené pocity viny hrají šikaně do karet (PŘÍLOHA 2).

Jak ochránit oběti šikanování před další traumatizací

Naděje na odstranění perzekuce oběti autoritami zastupujícími morálku a právo je skrytá především ve vytvoření sedmivrstevné prevence školních šikan (podrobněji viz Kolář, 2001 s. 197-203). Ucelený systém dává možnost výrazně předcházet „válečným“ situacím mezi řediteli a rodiči obětí. V této válce nejsou vítězové, pouze zoufalé oběti a morálně zdevastovaní ochránci spravedlnosti.

Od 1.4. 2002 se podařilo rozběhnout projekt MŠMT, který vychází ze zmíněné sedmivrstevné prevence. Jeho cílem je zavedení speciálního programu proti šikanování a násilí na Škole podporující zdraví. Nyní již ověřený program na experimentální škole bude užitečným modelem pro ostatní Zdravé školy a pilotní školy, které vytváří v mantinelech Rámcového vzdělávacího programu vlastní ŠVP. Projekt má významnou úlohu v koncepčním a systematickém budování celonárodní strategie školního šikanování. (Kolář, 2002, 2003).

Samozřejmě v rámci systémové ochrany dětí před šikanováním musí existovat pojistka, která dokáže případné porušování práv dítěte školskými autoritami zastavit. Aktuální potíž je v tom, že alibistický systém kontroly a děravá legislativa nedává šanci práva oběti ochránit!


Návrh změn pro odstranění alibistického systému kontroly a děravé legislativy

1. ČŠI bude pověřena zákonem k šetření stížností.
2. Při šetření šikany bude ČŠI spolupracovat s nezávislým odborníkem.
3. Vytvoření mechanismu, který zabezpečí splnění požadované nápravy ČŠI.
(Jde o případy, kdy ředitel se závěry ČŠI nesouhlasí a zřizovatel na situaci nereaguje, případně nerealizuje potřebná opatření.)
4. Zřízení instituce, která má právo posoudit sporná řešení stížnosti ohledně šikanování na úrovni kraje. Mělo by jít o odborného a kompetentního arbitra na MV ČR, který spolupracuje s MŠMT. Smysluplné se jeví rozvinutí činnosti ombudsmana v této oblasti (ombudsman pro práva dětí a mládeže, využití regionálních pracovišť).
5. Metodický pokyn ministra k řešení a prevenci šikanování ve školách a školských zařízeních se přetvoří v dokument, který má právní závaznost – vládní nařízení, zákon o šikaně.
(Se vznikem autonomie krajů není metodický pokyn k problematice šikanování již ani doporučením. Krůčkem ke zlepšení by bylo vytvoření směrnice, což předpokládá odhlasování všemi kraji. Nicméně ta je rovněž nezávazná.)
6. Vytvořit pracovní skupinu při MŠMT, která tento dokument vypracuje. Jako koordinátora doporučujeme doc. Stejskala, který tuto úlohu plnil při vytváření metodického pokynu. Přizván by měl být zástupce Amnesty International ČR a přední odborník na problematiku šikanování (Společenství proti šikaně), jehož kniha a publikace byly podkladem pro metodický pokyn k řešení a prevenci šikanování.
7. Zakotvit právo na ochranu dětí před šikanou do školského zákona.
Pro inspiraci legislativců uvádíme, že boj proti šikanování je zakotven ve švédském školském zákoně. V něm se říká, že všichni členové školního společenství musí každý den bojovat proti všem formám ponížení, jako je šikanování a rasismus (Kolář, 2001).
Tato formulace je konkrétnější a jasnější než termín sociálně patologické jevy, který je použit v návrhu školského zákona.

Navržená opatření jsou pouze načrtnuta. Byli bychom rádi, kdybychom se mohli setkat a jednotlivé návrhy více osvětlit a stručně je prodiskutovat.

S úctou


Mgr. Jarmila Stibicová Dr. Michal Kolář
Amnesty International ČR Společenství proti šikaně
Palackého 9 Zelený pruh 1294/50
110 00 Praha 1

147 08 Praha 4

ai.pardubice@post.cz michalkolar@volny.cz

www.sikana.org