Literatura
Některé práce Michala Koláře k problematice šikanování

Dr. Michal Kolář (1951)
Etoped a psychoterapeut. Řešením šikanování se zabývá více než pětadvacet let. Vytvořil původní speciální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování. Publikuje v odborných a populárních časopisech. Odborně garantoval videofilm "Dětská šikana". Problematiku šikanování přednáší na vysokých školách. V posledních sedmi letech se snaží v rámci možností uspokojovat zájem pedagogů a dalších odborníků z celé republiky o modulové výcvikové kurzy zaměřené na prevenci šikanování. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu. Spolupracuje s MŠMT na koncepci prevence tohoto celospolečensky závažného problému.

Monografie, sborníky
KOLÁŘ,M. Bolest šikanování (2. doplněné vydání). Praha: Portál, 2005. 255 s. (ISBN 80-7367-014-3)
KOLÁŘ,M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. 255 s. (ISBN 80-7178-513-X)
KOLÁŘ,M. Skrytý svět šikanování. (2. vydání) Praha: Portál, 2000. 127 s. (ISBN 80-7178-123-1)
KOLÁŘ,M. Skrytý svět šikanování. (1. vydání) Praha: Portál, 1997. 127 s. (ISBN 80-7178-409-5)
KOLÁŘ,M. Školní program proti šikanování. (Podle edičního plánu vyjde v roce 2006)
KOLÁŘ,M. (Ed.) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PF UP 30.3. 2004. 73 s. (ISBN 80-239-2994-1)

Výzkumné studie, celonárodní projekty, analýzy
HAVLÍNOVÁ,M. KOLÁŘ,M. Sociální klima v prostředí základních škol ČR. Praha: MŠMT ČR, 2001. (Úplná studie k nahlédnutí na odboru mládeže MŠMT)
KOLÁŘ,M. Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR, 2003.
KOLÁŘ,M. Kritická analýza Olweusovy metodiky pro řešení rozvinuté šikany. (nezveřejněno)
KOLÁŘ,M. Experimentální ověřování režimové aplikace skupinových forem práce v DDÚ. Závěrečná zpráva, VÚDPaP, Bratislava 1985 (Vytisknuto. Zákaz zveřejnit.)

Články v periodiku
HAVLÍNOVÁ,M. KOLÁŘ,M. Sociální klima v prostředí základních škol ČR.
Učitelské listy, roč. 9, 2001-02, č.8, s. 12-14.
KOLÁŘ,M. Geniální omyly profesora Olweuse. Učitelské listy, roč. 11, 2003, č. 4, s. 10-12.
KOLÁŘ,M. Výzkumy šikanování na českých školách (dosud nezveřejněno)
KOLÁŘ,M. Proč je Říčanův postup vyšetřování šikany chybný? Učitelské listy, roč. 12, 2004, č. 4, s. 17-19.
KOLÁŘ,M. Perzekuce vůči obětem šikanování. Pedagogická orientace, č.1, s. 59-67.
KOLÁŘ,M. Potlačené pocity viny hraji šikaně do karet. Psychologie dnes, roč. 9, 2003, č.2, s. 14-15.
KOLÁŘ,M. Můžu si taky kopnout? Školní lynčování vyvolává doposud jenom bezmoc. Most pro lidská práva, roč. 2, září 1999, s. 6-11.
KOLÁŘ,M. Prevence šikanování na školách. Výchovný poradce 1997, č. 12.
KOLÁŘ,M. Omyly kolem šikanování. Moderní vyučování, roč. 2, 1997, č.9, s. 4-6.
KOLÁŘ,M. Vnitřní stádia šikanování. Znalost přeměny zdravé skupiny v nemocnou jako metodický předpoklad prevence. Mládež a společnost, 1996, č. 2, s. 3-15.
KOLÁŘ,M. Opomíjené aspekty problému násilí na SOU. Informace o pražském poradenství 1987, č. 29, s. 8-10.
KOLÁŘ,M. Právní osvěta jako dílčí součást prevence násilí na SOU. Informace o pražském poradenství 1987, č. 31, s. 6-8.
KOLÁŘ,M. Zkušenosti se zaváděním komunitního systému v ústavní výchově dětí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 23, 1988, č. 2, s. 145-157.

Příspěvek do monografických studií, např. sborníků
HAVLÍNOVA,M.KOLÁŘ,M. Is the social climate more secure in the Health Promoting Schools? Paper session. European Conference on Health and Education in Partnership, sept 25-27, 2002, Egmond aan Zee, NL. In: Conference Book, page 140.

KOLÁŘ,M. Proč se dosud nekonala konference pedagogů o problematice školního šikanování. In. Sborník z 1.celostátní konference Školní šikanování na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Praha: Společenství proti šikaně, 2004.

KOLÁŘ,M. Otevření problému školního šikanování v ČR a ve světě; výňatky z dopisu ředitele Mezinárodní observatoře násilí ve školách profesora Erica Debarbieuxe. In. Sborník z 1. celostátní konference Školní šikanování na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Praha: Společenství proti šikaně, 2004.

KOLÁŘ,M. Český školní program proti šikanování. In. Sborník z 1.celostátní konference Školní šikanování na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Praha: Společenství proti šikaně, 2004.

KOLÁŘ,M. Projekt sedmivrstevné prevence školního šikanování. In. Sborník z 11. konference ČPdS Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003.

KOLÁŘ,M. Poplachový plán při výbuchu brutální šikany. In. Bezpečnostní teorie a praxe, (sborník Policejní akademie ČR), č.1, 2000.

KOLÁŘ,M. Soudce Lynch na českých školách? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan. In. Sborník k tématu Prevence šikanování ve školách. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1998.

KOLÁŘ,M. Tři praktické pohledy na šikanování. Východisko pro účinnou první pomoc. In. Sborník k tématu Prevence šikanování ve školách. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1998.

KOLÁŘ,M. Skutečná a "hrová" podoba rasismu u šikanování. In. Sborník ze semináře Rasismus jako sociálně patologický jev. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, 1996.

KOLÁŘ,M. Využití skupinové a rodinné terapie u dětí s dobrovolným diagnostickým pobytem v DDÚ. In. Bulletin NS DD v ČSSR, č.43, Liberec 1982.

Metodické materiály
KOLÁŘ,M. Fenomén šikanování u dětí a mládeže. Metodický materiál PPPM UZ s.p. IPS,
č.8, 1990.
KOLÁŘ,M. Zkušenosti se zaváděním komunitního modelu práce v problémové třídě učebního oboru - stavební výroba. Metodický materiál PPPM UZ s.p.IPS, č.6, 1989.
KOLÁŘ,M. Komunitní péče PPP hl. m. Prahy pro děti s projevy maladaptace. Některé metodické zkušenosti. Informace o pražském poradenství č.32, 1987.