Prevence proti šikaně

Jakou školu zvolit pro nastávajícího školáka? To je otázka, kterou si klade stále více a více rodičů (předpokládejme, že mají možnost si vybrat). Někteří vybírají podle vzdělávacího programu či podle úspěšnosti žáků při přijímání na střední školy. V poslední době přibývá těch, kteří po škole vyžadují, aby byla bezpečná a k jejich dítěti přátelská. Tento požadavek vyplývá ze skutečnosti, že jedním z nejobávanějších strašáků posledních let je šikanování.

Existují školy, které vycházejí z toho, že úspěšnost dětí ve škole a jejich vztah ke vzdělání do značné míry závisí na tom, zda se cítí ve škole bezpečné. Proto si některé z nich vytvořily vlastní preventivní programy. Jak takový program může vypadat ukazuje následující příklad Základní školy náměstí Interbrigády v Praze 6.

Program prevence šikanování, násilí a agresivity mezi žáky

1. Posílení demokracie ve škole
a) Častěji se dětí ptát na jejich názory a přání.
b) Co nejčastěji poskytovat dětem možnost volby.
c) Hledat možnosti, kdy by mohli žáci o něčem spolurozhodovat (opakovat rozhodování o využití finančních prostředků za sběr).
d) Prostřednictvím předchozích bodů směřovat k funkčnímu systému žákovské samosprávy.
e) Motivovat žáky k využívání schránky důvěry a schránky nápadů poskytováním zpětné vazby.
f) Umožnit rodičům co nejčastěji přístup do školy (politika otevřených dveří).

2. Solidarita učitele se slabými
Učitelé se ve své pedagogické činnosti budou více orientovat na žáky slabé, handicapované, se sociálně nevýhodnými osobními vlastnostmi, „outsidery“ ve skupině vrstevníků apod., s cílem zlepšit jejich pozice ve třídě.

3. Svědectví spolužáků
Učitelé budou při vhodných příležitostech objasňovat žákům rozdíl mezi „žalováním“ a „nutným svědectvím“ a pokusí se jim vymezit hranice mezi těmito přístupy.

4. Samozřejmá přítomnost hodnot
Učitelé budou s žáky při vhodných příležitostech diskutovat o pravidlech chování ve škole. Periodicky obnovovat tu část školního řádu, která je úmluvou mezi žáky a učiteli.

5. Dozor ve škole
Při výkonu pedagogického dozoru se učitelé zaměří na místa a příležitosti, kdy může nejpravděpodobněji dojít k šikanování.

6. Zjištění současného stavu
V problematických třídách zadávat žákům speciální dotazník, zjišťující přítomnost šikanování.

7. Pomoc psychologa
Zjištěné problémy řešit za pomoci školního psychologa nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Rek

Zdroj: Rodina a škola, č.1, 2003.