Stanovy
Společenství proti šikaně

HLAVA I
Název, sídlo, působnost

Článek 1
Občanské sdružení má název Společenství proti šikaně.

Článek 2
Sídlem Společenství proti šikaně je město Praha.

Článek 3
Působnost sdružení je na území České republiky.

HLAVA II
Poslání, zaměření a cíle činnosti sdružení

Článek 4
Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.
Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.
Pozornost je věnována celému spektru šikanování, zejména však šikanování ve školách a šikanování dětí a mládeže.
Šikana ve školním a výchovném prostředí není brána izolovaně, ale v úzké provázanosti na další formy násilí.

Článek 5
V souladu s posláním sdružení je jeho činnost zaměřená na následující oblasti:

1. Mapování výskytu šikanování ve školách a osvěta veřejnosti o následcích tohoto
negativního fenoménu a nutnosti jeho řešení.
2. Monitorování a dokumentování porušování lidských práv v souvislosti se šikanováním.
3. Iniciace legislativy, která brání porušování lidských práv obětí šikanování.
4. Poskytování morální a odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a příbuzným.
5. Realizace preventivních a léčebných programů proti šikanování u dětí a mládeže.
6. Vzdělávání dospělých – odborníků, rodičů a dalších zájemců v oblasti prevence šikanování.
7. Spolupráce s národními a mezinárodními institucemi v oblasti ochrany osob před šikanou.
8. Iniciace, podpora a účast na vytváření systémové – primární, sekundární a terciární
prevence šikanování dětí a mládeže.

HLAVA III
Podmínky členství, práva a povinnosti členů

Článek 6
Členem sdružení se může stát každý , kdo souhlasí s jeho posláním a cíli; a to jak osoby fyzické, tak osoby právnické.

Článek 7
O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor sdružení na základě písemné přihlášky zájemce
o členství.

Článek 8
Členové se podle svých možností podílejí na činnosti sdružení a přispívají k realizaci jeho cílů. Mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení. Povinností členů je respektovat stanovy a plnit své finanční závazky vůči sdružení.

Článek 9
Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení, které je adresováno výboru sdružení. Člen může být výborem vyloučen, jedná-li v rozporu s platnými stanovami, s usnesením výboru nebo valné hromady.

HLAVA IV
Organizační struktura

Článek 10
Orgány sdružení jsou valná hromada a výkonný výbor. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a výkonný výbor ji svolává minimálně 1x ročně.

Článek 11
Valná hromada je právoplatná, pokud je přítomna nejméně polovina členů sdružení. Není-li tomu tak, je nutné počkat se začátkem valné hromady 30 minut. Po uplynutí tohoto časového limitu se stává valná hromada usnášeníschopná.

Článek 12
Valná hromada má následující pravomoci:
· volí a odvolává členy výkonného výboru
· schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření
· schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
· rozhoduje o programu na dobu dvou let
· potvrzuje přijetí a vyloučení člena
· rozhoduje o rozpuštění sdružení

Článek 13
Zápisy z valné hromady se rozesílají všem členům sdružení.

Článek 14
Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu 2 let a je jí za svou činnost zodpovědný. Je oprávněn jednat jménem sdružení.

Článek 15
Výkonný výbor má nejméně 3 členy.

Článek 16
K povinnostem výkonného výboru patří zejména:
· svolávat valnou hromadu
· realizovat její rozhodnutí
· předkládat valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření sdružení

Článek 17
K pravomocím výkonného výboru patří zejména:
· provádět revizi a změny stanov na základě připomínek valné hromady
· vypracovávat projekty sdružení
· zpracovávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření
· zastupovat sdružení vůči třetí straně
· stanovovat výši členských příspěvků

HLAVA V
Hospodaření sdružení

Článek 18
Sdružení je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. Svou činnost zabezpečuje prostřednictvím:
a) dotací, darů a příspěvků fyzických i právnických osob
b) členských příspěvků
c) grantů, projektů
d) vlastní činnosti při naplňování cílů sdružení

Hospodaření s prostředky sdružení bude vedeno v souladu s platnými právními předpisy Obchodního zákoníku. Zpráva o hospodaření se předkládá valné hromadě.

HLAVA VI
Zánik sdružení

Článek 19
Sdružení zaniká usnesením valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

Článek 20
Likvidace majetku bude provedena výborem nebo likvidátory, které jmenuje valná hromada.