Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) –
Centrum dalšího vzdělávání nabízí
ve školním roce 2003/04 kurzy k prevenci sociálně patologických jevů

6-482-03 Orientace v problematice šikanování

Obsah semináře zahrnuje informace týkající se epidemického výskytu šikanování na školách, nepřipravenosti pedagogů a dalších odborníků, mnohostranných škod šikanování. Ale především je zde objasněno, co to šikanování je a nastíněny jsou možné perspektivy řešení situace. Seznámení se základní legislativou.
Rozsah kurzu: 4 vyuč.hodin
Cena kurzu: 200,- Kč
Termín a místo konání: 20.10. 2003, 9.00-12 hodin
ÚPRPŠ, Myslíkova 7, Praha 1,
Cílová skupina: učitelé a vychovatelé všech stupňů a typů škol, pracovníci státní správy
Lektor: Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se řešením šikanování zabývá pětadvacet let. Je autorem knih „Skrytý svět šikanování ve školách“, Portál, Praha 1997, 2000 a „Bolest šikanování“, Portál, Praha 2001.

6-483-03 Úvod do první pomoci při šikanování

Výcvikový seminář je zpracován do minimálního metodického celku, který lze v praxi užitečně použít. Obsahem jsou základy speciální teorie, metodika diagnostiky a nápravy, nácvik řešení základní řady případů, prostor pro zodpovězení otázek frekventantů. V programu jsou využity prvky komunitní práce.
Rozsah kurzu: 8 vyuč.hodin
Cena kurzu: 400,- Kč
Termín a místo konání: 10.11. 2003, 9.30-16.30 hodin
ÚPRPŠ, Myslíkova 7, Praha 1
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, metodici prevence a výchovní poradci
Lektor: Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut

6-485-03 Modulový kurz prevence šikanování ve školách

a) Základní výcvikový kurz - první pomoc při šikanování
Praktické zvládnutí metod první pomoci a orientace ve strategiích prevence.
Seznámení se způsoby prevence šikanování na školách, metodika vyšetřování a řešení jednotlivých případů v počátečních i v rozvinutých stádiích (16 vyuč. hodin)
b) Program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího programu
Teorie a metodika vytváření celoškolního specifického programu proti šikanování
(8 vyuč. hodin)
c) Supervizní setkání
Různé formy supervize. Společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů. Zkušenosti frekventantů z preventivní praxe šikanování.
(8 vyuč. hodin)
Rozsah kurzu: 32 vyuč. hodin (4 setkání po 8 hodinách)
Cena kurzu: 1 400,- Kč
Termín a místo konání: leden - březen 2004, 9.30-16.30 hodin
ÚPRPŠ, Myslíkova 7, Praha 1
Cílová skupina: metodici prevence a výchovní poradci, učitelé ZŠ a SŠ
Lektor: Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut

Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy.