21.11.2003
V Učitelských listech č.4, prosinec 2003 vyšel článek Michala Koláře "Geniální omyly profesora Olweuse". V materiálu najdete závažné, zcela nové a poněkud akademicky nekonformní poznatky k problematice školního šikanování.

9.10.2003
První konference v ČR na téma školní šikanování se koná 30.3. 2004 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tuto mimořádnou akci zaštiťují Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PedF UP, dále olomoucká pobočka České pedagogické společnosti a celostátní sdružení Společenství proti šikaně. Potřebné informace naleznete v nejbližší době na nově vytvořeném panelu stránek Konference.

8.10.2003
Slíbený text článku Michala Koláře "Potlačené pocity viny hrají šikaně do karet" v Psychologii dnes, č. 2, 2003 naleznete v rubrice Články.

8.9.2003
Milí přátelé, vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám dny plné respektu, úcty, tolerance a porozumění. Objeví-li se ve Vaší blízkosti nebo u Vás samotných trápení se šikanou, řekněte nám o tom. Spolu budeme hledat pomoc.

3.8.2003
22.7. 2003 byl podán podnět k nápravě porušování dětských práv ve školách do příslušné parlamentní komise. Jde o společný materiál Amnesty International a Společenství proti šikaně, který informuje o případech perzekučního chování vůči obětem šikanování ze strany vedení školy a kontrolních orgánů. Předběžný termín projednání problému je stanoven na druhou polovinu září. Přílohy materiálu zveřejníme později.

15.7.2003
Naše společenství se již delší dobu zajímá o školy, které se snaží poctivě, odborně a dlouhodobě vytvářet co nejlepší ochranu dětí před násilím a šikanováním. Takových škol si velice vážíme a jsou pro nás inspirací, povzbuzením a nadějí. Informujeme o nich rodiče, kteří hledají pro své dítě bezpečnou školu, kde se nemusí bát. Naši úctu k práci pedagogů v těchto vzdělávacích oázách vyjadřujeme alespoň symbolicky udělením modré stuhy. Postupně vás budeme formou článků s takovými školami seznamovat. Jako první jsme vybrali základní školu Praha, Klánovice, v jejímž čele stojí ředitel dr. Michal Černý (podrobnější informace naleznete v rubrice Modrá stuha).

5.6.2003
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy " nabízí ve školním roce 2003/2004 programy zaměřené na prevenci šikanování. Kurzy povede dr. Michal Kolář. Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy. Podrobnější informace naleznete na našem panelu vzdělávání. Přihláška je k dispozici na webových stránkách www.pedf.cuni.cz/uprps/

25.5.2003
V květnu naše občanské sdružení společně s Amnesty International v zastoupení Jarmily Stibicové iniciovalo setkání se třemi poslanci parlamentu a předalo jim materiály, které dokumentují porušování dětských práv ve školách.

Upozornili jsme na případy perzekučního chování k obětem šikanování školskými autoritami a institucionálními ochránci spravedlnosti. Kriticky jsme se vyjádřili k dosavadnímu alibistickému systém kontroly a děravé legislativě, která nedává šanci ochránit práva obětí šikanování.

Předběžně je dojednáno setkání se zástupcem MŠMT ČR na počátku června. Společně s AI připravujeme jasně formulované konstruktivní požadavky směřující k nápravě situace.

V nejbližší době vyjde poměrně rozsáhlý článek k tomuto tabuizovanému tématu:
Kolář,M. Perzekuce vůči obětem šikanování. Pedagogická orientace č.1, 2003.

=======================================

V Profitu 10/2003 vyšel článek "Obětí šikany může být i Vaše dítě!".

=======================================

V únorovém čísle PSYCHOLOGIE DNES vyšel důležitý článek Michala Koláře "Potlačené pocity viny hrají šikaně do karet". Autor se v něm zabývá problémem, který zůstává doposud neošetřen a vytrvale uniká naší pozornosti. Jedná se o mechanismus strhující některé ředitele k útočnému, perzekučnímu jednání vůči obětem a jejich rodičům. (Časopis lze koupit v knihkupectví Portál a objednat na čísle 267211301-3)

=======================================

-25. a 26.11. 02 byl odvysílán na ČT l pořad "Pomáhejme si" na téma Šikana. Následně se přivalila obrovská vlna telefonátů, zpráv a vzkazů na telefon našeho společenství. Uveřejňujeme jednu SMS:
"Dobrý den, máme ve třídě kluka, který je nesmělý, nemá moc peněz a jeho maminka pracuje na veřejných WC. U nás ho pořad šikanujou, smějí se mu a mě to mrzí, stydím se."
I takové úžasné děti máme. Nenechme je v tom trápení samotné!

=======================================

- Od 1.4. 02 se podařilo rozběhnout projekt MŠMT, který vychází z koncepce sedmivrstevné prevence (Kolář, 2001 s. 197-203). Jeho cílem je zavedení speciálního programu proti šikanování a násilí na škole podporující zdraví. Ověřený program na experimentální škole bude užitečným modelem pro ostatní Zdravé školy. Projekt má koncepční výstupy pro vytváření celonárodní strategie prevence školního šikanování.
Předpokládá se, že projekt bude mít dva hlavní pozitivní dopady:
- Významné snížení četnosti a závažnosti šikanování na experimentální škole.
- Významně lepší připravenost pedagogů na vybrané škole řešit šikanování.
Projekt je řešen ve třech vzájemně propojených úrovních.
Na první úrovni bude pedagogickým pracovníkům poskytnuto systematické vzdělání v oblasti primární a sekundární prevence šikanování.
Na druhé úrovni budou pedagogové sami, nicméně s podporou supervizora, vytvářet program proti šikanování.
Na třetí úrovni bude provedeno hodnocení efektivity programu (Kolář, 2002).

Kolář,M.: Bolest šikanování. Portál, Praha 2001.
Kolář,M.: Specifický program proti šikaně a násilí ve školách a školských zařízeních. Projekt MŠMT, Praha 2002.

=======================================

Zájemci o členství mohou vyplnit a odeslat přihlášku na adresu společensví.

=======================================

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

=======================================

ŠIKANA Z PRÁVNÍHO HLEDISKA. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit oběti šikany se základními právními nástroji, které může použít v boji proti šikaně a jejím následkům. Má poskytnout první pomoc a orientační přehled o postavení poškozeného-oběti šikany. Problematika některých částí je mnohdy širší, zasluhovala by další rozbor, text se však zaměřuje pouze na problematiku šikany (např. rada školy). Proto je vždy nezbytné hledat podrobnosti v právních předpisech, na které v textu odkazuji, u složitějších případů je vhodné vyhledat pomoc advokáta. Tento materiál se věnuje šikaně páchané především ve školách, učňovských zařízeních či výchovných ústavech, nikoliv např. šikaně na pracovištích či při výkonu vojenské služby.

=======================================

Středoškolská Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka - některé z prací postupně uveřejníme.
Vyhodnocení celostátní literární soutěže ministerstva vnitra "Jak to vidím já".

=======================================

Podívejte se do naší nové rubriky Příběhy. Napište nám svůj názor a/nebo své osobní zkušenosti se šikanou.

=======================================

Na serveru www.ceskaskola.cz najdete dva zajímavé články:
Britští rodiče odmítající spolupráci se školou budou platit pokutu
Děti, které často sledují televizi, mají větší sklon k agresivitě

=======================================

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financovalo výzkum výskytu šikanování na českých základních školách. Unikátní a užitečný projekt byl dokončen a úspěšně prošel oponenturou koncem ledna 2002. Zjištění, že 41% dětí se stalo obětí některé z forem šikany je šokující. Přečtěte si článek jednoho z oponentů výzkumu. Zajímavý je i rozhovor s Michalem Kolářem a Bohumilem Stejskalem, odborníky na problematiku šikanování.

=======================================

Tisková zpráva (www.ceskaskola.cz): Sociální klima v prostředí základních škol v ČR

=======================================

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 27.2.2002 (www.ihned.cz) zajímavě komentují výzkum výskytu šikanování.

=======================================

LIVE CHAT 1.2.2002 s dr. Michalem Kolářem na http://chat.volny.cz.

=======================================

Ve Vlastě č. 4 vyšel 23.1.2002 zajímavý materiál o šikaně.

=======================================

MFD píše o šikaně 23.1.2002 na titulní straně a v rubrice Z domova.

=======================================

LIDOVÉ NOVINY napsaly o šikaně v pátek 14.12.2001 v příloze Akademie.

=======================================

PRÁVO přineslo 3.12.2001 informace o šikaně.

=======================================

Koncem září 2001 byl dokončen a schválen film "Dětská šikana". Předváděcí projekce pro novináře a pozvané hosty se uskutečnila ke konci listopadu. Třiatřiceti minutový polohraný vzdělávací dokument je určen dětem a jejich rodičům, pedagogům a všem, kteří se o problém dětské šikany zajímají. Pořad se zabývá nejen základními otázkami, týkajícími se problematiky šikany a jejích následků, ale nabízí i možnosti prevence šikany na školách a první pomoc nejen pro oběti, ale i pro jejich rodiče. Odborná spolupráce Dr. Michal Kolář, režie Kristina Kudrnovská, výroba a distribuce:
Studio GRANT s.r.o.
U družstva Život 30, 140 00 Praha 4
tel.: 02/6431423, fax: 02/61214848

Pořad bude možné bezplatně zapůjčit ve videopůjčovně SZÚ (tel. 02/67082986) nebo také zakoupit za režijní cenu.

=======================================

Recenze knihy Dr. Michala Koláře Bolest šikanování na http://www.ceskaskola.cz.

=======================================

Koncem června 2001 vyšla dlouho očekávaná kniha Dr. Michala Koláře Bolest šikanování(brož., 272 s., ISBN 80-7178-513-X). Lze si ji objednat v nakladatelství Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, tel.: 02/830 28 203, fax: 02/830 28 208, e-mail: obchod@portal.cz. Zakoupit si ji lze v knihkupectvích Portálu v Praze, v Brně a v Bratislavě.

Šikana a další formy násilí a porušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol, výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť. Z novinových článků se občas dozvíme o krajních projevech - sebevraždách obětí, těžkých ublížení na zdraví ... Jsme proti tomu bezbranní" Mnoho učitelů a rodičů našlo praktickou pomoc v knize Skrytý svět šikanování ve školách, jejíž dvě vydání byla rychle rozebrána. Zkušený autor ji přepracoval a obohatil o nové poznatky a zkušenosti. Ukazuje, odkud se šikana bere, jak rozpoznat oběti i identifikovat pachatele šikany v dětském kolektivu, a především jak šikaně předcházet, jak jednat v krizových situacích i jak dlouhodobě léčit dětské skupiny, v nichž šikana propukla. Text je doplněn řadou příkladů a příběhů z praxe i diagnostickými nástroji a vzory informačních materiálů pro děti.

Cílová skupina: Učitelé, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, sociální pracovníci, studenti pedagogiky, rodiče.

Autor: Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se zabývá problematikou šikanování déle než dvacet let. Působil v oblasti ústavní a náhradní rodinné péče, v současné době vede pedagogicko-psychologickou poradnu, přednáší studentům sociální pedagogiky a spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikany. Autor řady publikací o sociopatogenních jevech.

=======================================

Jak ochránit děti před školní šikanou

Pod tímto názvem se v pondělí 14.května v Praze uskutečnil 110. klinicko-psychologický den. Téma nebylo zvoleno náhodně, bylo reakcí na otázky, které jsou aktuální na našich základních i středních školách právě v této době. Závažnost problému se odrazila i v účasti odborníků. Sál Lékařského domu byl zaplněn do posledního místa, a tak museli někteří ze zájemců poslouchat program z vedlejší místnosti.

Jednotlivá úvodní vystoupení shrnula výsledky dosavadních aktivit středisek výchovné péče, pedagogicko psychologických poraden, oddělení sociální prevence OÚ, pracovišť Linky bezpečí a Policie ČR. Velice zajímavé informace zazněly od zástupců OS proti šikaně. Mnohokrát se jednotlivá vystoupení i diskusní příspěvky obracely směrem k našemu školství. Bylo oceněno vydání metodického pokynu ministra školství k řešení problematiky šikanování na školách, zároveň však byly vysloveny obavy o jeho naplnění a realizaci v období, kdy struktura škol a školských zařízení i vlastní řízení resortu prochází rozsáhlými strukturálními změnami. Na druhé straně zazněla i velice vážná sdělení ukazující na malou připravenost učitelů i na neochotu mnohých ředitelů škol problémy spojené se šikanováním řešit. Velice smutné bylo sdělení zástupců OS proti šikaně, kteří konstatovali, že nabývají dojmu, že "ti, kteří mají v popisu práce chránit naše děti, se často postaví proti nim." Se zájmem účastníci vyslechli zkušenosti těch, kteří na školách a školských zařízeních pochopili nebezpečnost projevů šikany a s vědomím velké odpovědnosti a s potřebnou odbornou připraveností přistupují k řešení každého, byť i počínajícího projevu šikany.

Účastníci tohoto setkání se shodli na tom, že je potřebné další postupy v řešení problémů školní šikany koordinovat, že je nutné dále organizovat výměny zkušeností těch odborníků, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Určité nebezpečí spatřují i v tom, že v současné době se objevují někteří tzv. lektoři, kteří bez praxí ověřených zkušeností nabízejí "školení k šikaně". Jejich prostřednictvím jsou mnohdy interpretovány metodicky špatné postupy, (např. při vyšetřování šikany a pod.). Za potřebné považují i vytvoření pracovní skupiny, která by řešení výše uvedených problémů koordinovala a dávala vlastní podněty k řešení problému šikanování.

Koordinátor celého setkání, významný odborník v problematice šikany, Dr. Michal Kolář na závěr vyslovil přesvědčení, že toto setkání nebylo poslední a že i ta další přinesou nové zkušenosti a poznatky těch, kteří pochopili v čem spočívá nebezpečí další akcelerace projevů šikany na našich školách.

PaeDr Jan Kaše
vedoucí Střediska výchovné péče v Plzni

=======================================

Pozvánka

Pracovní skupina pro psychologii při České pediatrické společnosti ČLS JEP
Sekce klinické psychologie při ČMPS
Psychologická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP

společně pořádají 110. klinicko-psychologický den,

který se koná v pondělí 14.5. 2001 od 9,00 do 13,30 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31.

Téma: Jak ochránit děti před školní šikanou"

Koordinátor: Dr. Michal Kolář

Program:

 • Dr. Michal Kolář, sociálně psychol. poradna Evangel. Akademie a PPP SOU, OU a U:
  Úvodem k tématu.
 • Ing. Jiří Wolf, Ing. Monika Mrázová a Vojtěch Polák, OS proti šikaně:
  Proč vzniklo OS proti šikaně.
 • Monika Lainová (Šepsová), Linka bezpečí Nadace Naše dítě:
  Pomoc Linky bezpečí obětem šikanování.
 • Dr. Jan Kaše, SVP v Plzni:
  Zkušenosti Střediska výchovné péče Plzeň v prevenci šikanování.
 • Dr. Nora Martincová, PPP Rychnov nad Kněžnou:
  Možnosti psychologa v práci se třídou s počátečními projevy šikanování (s videopořadem).
 • Mgr. Renáta Ježková, SVP v Brně:
  Mapování vztahů ve školní třídě se zaměřením na šikanu.
 • Mgr. Jiří Novák, PPP Nový Jičín:
  Poznatky z dvouleté intenzivní práce se školami na téma šikana v okrese Nový Jičín.
 • Zdeněk Jirásek, odd. sociální prevence v OÚ Příbram:
  Možnosti boje sociálního asistenta proti šikaně.
 • JUDr. Martin Kloubek, Úřad vyšetřování hl.m. Prahy, Bílý kruh bezpečí:
  Místo policie v prevenci šikanování.
 • Dr. Ivana Slavíková, IPPP ČR:
  Informace o projektu Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.
Za spolupořádající organizace se na vaši účast těší
Miluše Havlínová